سه شنبه 04 تیر 1398 ساعت 06:22
فرم ثبت نام نهایی خوابگاه
اطلاعات فردی
* شماره دانشجویی :
* نام :
* نام خانوادگی :
* کد ملی :
* ارسال فایل فیش پرداختی (فقط فرمت PDF و یا JPG) :
توضیحات و شماره تماس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :