جمعه 27 مهر 1397 ساعت 23:02
سامانه اعلام خرابی
اطلاعات
* نام :
* نام خانوادگی :
شماره دانشجویی :
* شماره تماس (همراه) :
ایمیل :
* توضیحات در رابطه با مشکل به وجود آمده :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :